Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Đợt 1 năm 2018

Ngày thi: 07/04

Ngày kết thúc: 09/04

Ngày xem kết quả: 12/04

Đợt 2 năm 2018

Ngày thi: 05/05

Ngày kết thúc: 07/05

Ngày xem kết quả: 09/05

Đợt 3 năm 2018

Ngày thi: 02/06

Ngày kết thúc: 04/06

Ngày xem kết quả: 06/06

Đợt 4 năm 2018

Ngày thi: 09/06

Ngày kết thúc: 11/06

Ngày xem kết quả: 14/06