Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Đợt 1 năm 2018

Ngày thi: 07/04 00:00

Ngày kết thúc: 08/04 09:00

Ngày xem kết quả: 12/04 09:30

Đợt 2 năm 2018

Ngày thi: 05/05 08:00

Ngày kết thúc: 06/05 23:00

Ngày xem kết quả: 09/05 09:30

Đợt 3 năm 2018

Ngày thi: 02/06 08:00

Ngày kết thúc: 03/06 22:00

Ngày xem kết quả: 06/06 09:30

Đợt 4 năm 2018

Ngày thi: 07/06 10:00

Ngày kết thúc: 10/06 22:00

Ngày xem kết quả: 12/06 10:00