Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Đợt 1 năm 2019

Ngày thi: 20/04 09:00

Ngày kết thúc: 21/04 23:59

Ngày xem kết quả: 25/04 00:00

Đợt 2 năm 2019

Ngày thi: 04/05 09:00

Ngày kết thúc: 06/05 23:59

Ngày xem kết quả: 09/05 08:00

Đợt 3 năm 2019

Ngày thi: 25/05 09:00

Ngày kết thúc: 26/05 23:59

Ngày xem kết quả: 29/05 00:00

Đợt 4 năm 2019

Ngày thi: 01/06 09:00

Ngày kết thúc: 02/06 23:59

Ngày xem kết quả: 06/06 00:00