Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
1 pduynguyen 57.5 38.5 96 1 giờ 19 phút 39 giây
2 nguyenvanvietbinh3004 55 34.5 89.5 1 giờ 18 phút 18 giây
3 vannguyentuong 55 32 87 55 phút 50 giây
4 marythaotruc 52.5 33 85.5 1 giờ 25 phút 10 giây
5 lamkyson 52.5 32 84.5 32 phút 37 giây
6 minhtong123 50 34 84 1 giờ 22 phút 48 giây
7 khangpham 52.5 31 83.5 24 phút 58 giây
8 nguyenbao 50 33 83 1 giờ 8 phút 25 giây
9 quocthach 55 27.5 82.5 35 phút 31 giây
10 Trantieubang 55 27.5 82.5 35 phút 55 giây
11 baonhitdn01 47.5 35 82.5 59 phút 29 giây
12 Annguyen 50 32.5 82.5 1 giờ 10 phút 16 giây
13 ThuAmelia 50 32.5 82.5 1 giờ 14 phút 15 giây
14 tani 52.5 29.5 82 1 giờ 20 phút 17 giây
15 bendepzai 50 32 82 1 giờ 22 phút 35 giây
16 duykien2007 47.5 34 81.5 1 giờ 5 phút 14 giây
17 dotrungnhan 47.5 33.5 81 26 phút 49 giây
18 letram2007 57.5 23.5 81 1 giờ 6 giây
19 longnguyen 52.5 28.5 81 1 giờ 17 phút 42 giây
20 Nhi154 50 31 81 1 giờ 19 phút 26 giây