Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
201 HoangVy1007 32.5 31.5 64 1 giờ 8 phút 7 giây
202 Phucnhan2007 32.5 31.5 64 1 giờ 24 phút 50 giây
203 Quan112007 42.5 21.5 64 1 giờ 29 phút 58 giây
204 vietha2007 37.5 26 63.5 10 phút 44 giây
205 nguyenminhquan01 35 28.5 63.5 47 phút 5 giây
206 dducanh 40 23.5 63.5 49 phút 45 giây
207 lecamtuy 42.5 21 63.5 54 phút 34 giây
208 huynhgiaan 47.5 16 63.5 56 phút 40 giây
209 Mecuakin 45 18.25 63.25 53 phút 43 giây
210 hanhnguyen12345 42.5 20.5 63 1 giờ 11 phút 24 giây
211 tieubinhT2007 37.5 25.5 63 1 giờ 11 phút 40 giây
212 donghiemhongminh 37.5 25.5 63 1 giờ 15 phút 9 giây
213 gaubeo 40 23 63 1 giờ 25 phút 57 giây
214 tienquang 40 23 63 1 giờ 27 phút 57 giây
215 lytriduc 32.5 30 62.5 31 phút 37 giây
216 thanho 42.5 20 62.5 1 giờ 4 phút 44 giây
217 letrongkhanh134 35 27.5 62.5 1 giờ 11 phút
218 Minhphuhcm 37.5 25 62.5 1 giờ 23 phút 46 giây
219 laikhanhduy21707 32.5 30 62.5 1 giờ 29 phút 57 giây
220 ngotanloc 37.5 25 62.5 1 giờ 29 phút 58 giây