Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
181 thong2007 45 20.25 65.25 1 giờ 24 phút 39 giây
182 Chicong1324 37.5 27.5 65 44 phút 34 giây
183 nmkhang 45 20 65 59 phút 36 giây
184 nhanho 45 20 65 1 giờ 15 phút 17 giây
185 baovy11082007 40 25 65 1 giờ 16 phút 6 giây
186 nguyennhungoc 40 25 65 1 giờ 27 phút 48 giây
187 truonggiabao 35 30 65 1 giờ 29 phút 19 giây
188 KHANH1407 32.5 32.5 65 1 giờ 29 phút 58 giây
189 khuestar2007 37.5 27 64.5 43 phút 7 giây
190 khanhhan07 45 19.5 64.5 47 phút 25 giây
191 dotramanh 40 24.5 64.5 51 phút 34 giây
192 thuhuong2007 42.5 22 64.5 1 giờ 45 giây
193 linhdannguyen 40 24.5 64.5 1 giờ 4 phút 19 giây
194 Amy 40 24.5 64.5 1 giờ 6 phút 32 giây
195 nguyentienloc 35 29.5 64.5 1 giờ 15 phút 49 giây
196 duchieu2007 40 24.5 64.5 1 giờ 29 phút 58 giây
197 Tran Han 40 24.25 64.25 1 giờ 29 phút 58 giây
198 lechauanh 40 24 64 44 phút 10 giây
199 miyuchan2007 40 24 64 51 phút 4 giây
200 hanggiang 37.5 26.5 64 1 giờ 5 phút 33 giây