Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
461 anhhuong 22.5 21.5 44 56 phút 14 giây
462 SyDanhBilly 32.5 11.5 44 1 giờ 29 phút 58 giây
463 tomtomtomtom 27.5 16.25 43.75 1 giờ 35 giây
464 ttminhkhanh 35 8.75 43.75 1 giờ 13 phút 42 giây
465 hienanh910 30 13.5 43.5 40 phút 18 giây
466 thaihang 30 13.5 43.5 57 phút 34 giây
467 thitai123 27.5 16 43.5 1 giờ 25 phút 41 giây
468 dangthanhdat 22.5 20.75 43.25 1 giờ 9 phút 29 giây
469 phamnguyenanhhuy 27.5 15.75 43.25 1 giờ 18 phút 49 giây
470 tramanh01 32.5 10.5 43 1 giờ 2 phút 16 giây
471 hiendieu 25 18 43 1 giờ 29 phút 58 giây
472 hohoanghuy 27.5 15.25 42.75 57 phút 25 giây
473 nguyenphusang 27.5 15 42.5 39 phút 28 giây
474 vugiahuy 25 17.5 42.5 39 phút 45 giây
475 NHUTKIM 22.5 20 42.5 55 phút 40 giây
476 serial 32.5 9.75 42.25 41 phút 11 giây
477 vuhung 27.5 14.5 42 44 phút 58 giây
478 tranbaokhang 25 17 42 1 giờ 24 phút 58 giây
479 MINHQUANG2007 30 11.5 41.5 25 phút 46 giây
480 tranquoctrung 25 16.5 41.5 1 giờ 9 phút 22 giây