Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
481 phungdinhduc 25 16.5 41.5 1 giờ 29 phút 58 giây
482 toanle 35 6.25 41.25 1 giờ 21 phút 19 giây
483 tacongminhtriet 30 11 41 15 phút 16 giây
484 giaphua701 25 16 41 1 giờ 6 phút 38 giây
485 dinhthanh19 22.5 18.25 40.75 51 phút 2 giây
486 Trong NGuyen 30 10.75 40.75 59 phút 5 giây
487 nkhchi 27.5 13.25 40.75 1 giờ 29 phút 58 giây
488 buiductri111 30 10.5 40.5 13 phút 46 giây
489 tuankiet07 32.5 8 40.5 27 phút 29 giây
490 Nhok Danh Khoa 22.5 18 40.5 30 phút 7 giây
491 vutrongnghia 27.5 12.75 40.25 1 giờ 22 phút 3 giây
492 hohongphucanh 25 15 40 1 giờ 30 giây
493 Nguyễn Cao Du 25 15 40 1 giờ 29 phút 32 giây
494 ngophamquynhtram 32.5 7 39.5 49 phút 23 giây
495 nguyenhoangtu 25 14 39 27 phút 41 giây
496 hanhathi 17.5 21.5 39 1 giờ 12 giây
497 nguyenthithanh 27.5 11.5 39 1 giờ 29 phút 9 giây
498 ndgiahan 30 8.5 38.5 47 phút 38 giây
499 nguyenthienthanh 20 18.25 38.25 38 phút 36 giây
500 minhtrung 27.5 10.5 38 19 phút 10 giây