Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
261 maitrangchi 35 25 60 1 giờ 29 phút 58 giây
262 bonbon001 32.5 27.25 59.75 44 phút 57 giây
263 Nguyenchanhkhang 37.5 22.25 59.75 51 phút 29 giây
264 nguyenleminhquan01 42.5 17.25 59.75 1 giờ 13 phút 52 giây
265 vugiahan 40 19.5 59.5 46 phút
266 trungkien1203 40 19.5 59.5 53 phút 31 giây
267 thomfl 32.5 27 59.5 54 phút 44 giây
268 vominhhien 40 19.5 59.5 1 giờ 7 phút 18 giây
269 hienpig 35 24.5 59.5 1 giờ 16 phút 42 giây
270 trankhan 40 19.25 59.25 1 giờ 4 phút 47 giây
271 vuthaivan 37.5 21.5 59 36 phút 55 giây
272 amyhoang 40 19 59 46 phút 38 giây
273 mnhat 40 19 59 47 phút 30 giây
274 annduong 32.5 26.5 59 50 phút 23 giây
275 tranchithanh 35 24 59 1 giờ 22 phút 9 giây
276 DOKHANH 30 29 59 1 giờ 22 phút 17 giây
277 thanhnguyen08 32.5 26.5 59 1 giờ 26 phút 13 giây
278 ngotanluc 40 18.75 58.75 25 phút 2 giây
279 phamhathaihung2007 40 18.75 58.75 1 giờ 8 phút 9 giây
280 linhbro1807 35 23.75 58.75 1 giờ 11 phút 52 giây