Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
321 bntramanh 22.5 10.5 33 49 phút 11 giây
322 Binhminh0810 20 11.5 31.5 17 phút 36 giây
323 Tuductri 27.5 0 27.5 24 phút 30 giây
324 vuongdangminhkhoi 15 5 20 13 phút 47 giây
325 hoangminhtam 7.5 12 19.5 1 giờ 20 phút 36 giây
326 vominhdanh 15 2 17 8 phút 36 giây
327 kienle 0 0 0 46 giây