Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
181 ngocvy306 42.5 23.5 66 1 giờ 22 phút 53 giây
182 cattuong2910 35 31 66 1 giờ 28 phút 49 giây
183 trantuyethong 37.5 28.25 65.75 1 giờ 19 giây
184 phamnguyentramy 40 25.5 65.5 43 phút 22 giây
185 maitran 40 25.5 65.5 1 giờ 20 phút 31 giây
186 phuchoangnguyen 35 30.5 65.5 1 giờ 24 phút 43 giây
187 tranbaotran 35 30.5 65.5 1 giờ 26 phút 19 giây
188 vohoakhanhngan 40 25.25 65.25 1 giờ 4 phút 44 giây
189 nvanvuong1411 45 20 65 54 phút 4 giây
190 levankhanhlinh 35 30 65 1 giờ 29 phút 58 giây
191 phamminhchau2008 40 24.5 64.5 43 phút 40 giây
192 camtu313 32.5 32 64.5 1 giờ 10 giây
193 sori 37.5 27 64.5 1 giờ 28 phút 9 giây
194 doanthitolam 37.5 26.75 64.25 1 giờ 16 phút 50 giây
195 wave 37.5 26.5 64 1 giờ 21 phút 40 giây
196 sallychuong 32.5 31.5 64 1 giờ 24 phút 45 giây
197 minhcamduy 27.5 36.5 64 1 giờ 28 phút 58 giây
198 sontung 40 24 64 1 giờ 29 phút 58 giây
199 ANH2NHUM 40 23.75 63.75 1 giờ 2 phút 45 giây
200 lucphuongvy2008 37.5 26 63.5 1 giờ 2 phút 48 giây