Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
241 Vanhiepvt 25 10 35 43 phút 16 giây
242 mnhat 22.5 12.5 35 1 giờ 15 phút 40 giây
243 hoangminhanh07 20 15 35 1 giờ 16 phút 23 giây
244 lenguyenthaonguyen 22.5 12.5 35 1 giờ 27 phút 51 giây
245 levanquynh 27.5 7 34.5 32 phút 24 giây
246 baonhu2019 25 9 34 27 phút 42 giây
247 minhthule 25 9 34 35 phút 22 giây
248 phamdangtri 27.5 6 33.5 20 phút 58 giây
249 phuthien 22.5 11 33.5 41 phút 4 giây
250 trankyvy 20 13 33 43 phút 20 giây
251 dangkhoa07 17.5 15.5 33 44 phút 58 giây
252 Mxminh 15 18 33 1 giờ 14 phút 4 giây
253 buigiabao07 20 13 33 1 giờ 29 phút 55 giây
254 Catquynh 20 12.75 32.75 32 phút 21 giây
255 vuvui 27.5 5.25 32.75 1 giờ 4 phút 21 giây
256 lechauanh 15 17.75 32.75 1 giờ 16 phút 43 giây
257 baovy11082007 32.5 0 32.5 8 phút 46 giây
258 buituongvy 22.5 10 32.5 14 phút 6 giây
259 phuclan11122007 12.5 20 32.5 1 giờ 29 phút 23 giây
260 baongan2007 22.5 9.75 32.25 30 phút 23 giây