Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
121 maitrangchi 30 21.75 51.75 1 giờ 29 phút 29 giây
122 kieuphong 35 16.5 51.5 1 giờ 29 phút 58 giây
123 vuduytuan 42.5 8.75 51.25 47 phút 39 giây
124 thaomy27102007 35 16.25 51.25 49 phút 42 giây
125 haithanhp 37.5 13.75 51.25 1 giờ 29 phút 37 giây
126 truongbuiquynhanh 22.5 28.5 51 1 giờ 29 phút 58 giây
127 nguyenngocthuytien 35 15.75 50.75 48 phút 28 giây
128 dinhhotuemy 35 15.5 50.5 1 giờ 2 phút 45 giây
129 phuonganh05 32.5 17.75 50.25 39 phút 34 giây
130 dogiahan 32.5 17.75 50.25 58 phút 34 giây
131 phamanhduong2018 27.5 22.75 50.25 1 giờ 8 phút
132 khanhlinh2018 30 20 50 30 phút 58 giây
133 doanvietquang 32.5 17.5 50 42 phút 37 giây
134 huynhgiaphuc 32.5 17.5 50 1 giờ 12 phút 52 giây
135 Lengoctram 25 24.75 49.75 1 giờ 20 phút 16 giây
136 Lenguyenvuonghoan 32.5 17 49.5 58 phút 24 giây
137 nguyenquangvinh 25 24.5 49.5 1 giờ 29 phút 58 giây
138 Bichchau 40 9.25 49.25 21 phút 26 giây
139 nguyenbach 30 19 49 1 giờ 28 phút 5 giây
140 nguyenngocanhthi 35 13.75 48.75 36 phút 35 giây