Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
21 phamthaiminh 55 24.75 79.75 56 phút 47 giây
22 PHUCNGUYEN0602 50 29.5 79.5 1 giờ 13 phút 56 giây
23 thanhngochb 50 29.5 79.5 1 giờ 16 phút 28 giây
24 minhtam012007 55 24.5 79.5 1 giờ 29 phút 56 giây
25 chule123 50 29.5 79.5 1 giờ 29 phút 58 giây
26 Nhat 47.5 31.75 79.25 1 giờ 20 phút 10 giây
27 vothulan 50 29 79 1 giờ 7 phút 34 giây
28 phamthuytrang 52.5 26.5 79 1 giờ 14 phút 52 giây
29 kimlnt 55 23.75 78.75 1 giờ 34 giây
30 minhnhat1801 55 23 78 1 giờ 11 phút 11 giây
31 nguyenngocminhhan 52.5 25 77.5 45 phút 7 giây
32 tonynguyen 45 32.25 77.25 1 giờ 29 phút 58 giây
33 phamluankhang2007 50 27 77 1 giờ 2 phút 35 giây
34 TungNguyen 47.5 29 76.5 50 phút 18 giây
35 huangocvan 50 26.5 76.5 1 giờ 29 phút 58 giây
36 linhcau2006 55 21.25 76.25 1 giờ 29 phút 11 giây
37 hangan07 45 31 76 1 giờ 21 phút 2 giây
38 thanhnhantdn2018 45 31 76 1 giờ 27 phút 35 giây
39 nguyenkhanhchi 47.5 28.5 76 1 giờ 28 phút 38 giây
40 dong1808 50 25.5 75.5 1 giờ 15 phút 9 giây