Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
361 Thienphuc1807 40 6.25 46.25 1 giờ 39 giây
362 xuannghi2018 35 11.25 46.25 1 giờ 29 phút 58 giây
363 hangocphuong 37.5 8.75 46.25 1 giờ 29 phút 58 giây
364 tringuyen 37.5 8.5 46 1 giờ 57 giây
365 tonguyenthanhtruc 35 11 46 1 giờ 14 phút 51 giây
366 hoaty2007 32.5 13.5 46 1 giờ 27 phút 43 giây
367 bqa06122007 40 6 46 1 giờ 28 phút 2 giây
368 thuytrampt07 35 11 46 1 giờ 29 phút 58 giây
369 thaomy27102007 37.5 8.25 45.75 40 phút 27 giây
370 namtranbaongan 35 10.75 45.75 1 giờ 17 phút 49 giây
371 Giaminhvc 30 15.75 45.75 1 giờ 27 phút 11 giây
372 zinzinngockhanh 25 20.5 45.5 21 phút 11 giây
373 amxcdc321 37.5 8 45.5 38 phút 27 giây
374 thyvan 35 10.5 45.5 38 phút 31 giây
375 Lenguyenvuonghoan 35 10.5 45.5 1 giờ 9 phút 1 giây
376 hanhathi 27.5 18 45.5 1 giờ 9 phút 49 giây
377 maitrangchi 27.5 17.75 45.25 59 phút 33 giây
378 hoanglongts25 35 10 45 45 phút 30 giây
379 kieumy2007 32.5 12.5 45 1 giờ 3 phút 38 giây
380 quocbao2105 35 9.75 44.75 1 giờ 10 phút 52 giây