Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
341 plminhquan 35 13 48 1 giờ 14 phút 40 giây
342 minhthai1132007 35 13 48 1 giờ 29 phút 5 giây
343 windbmt@yahoo.com 35 13 48 1 giờ 29 phút 58 giây
344 NHAN2007 32.5 15 47.5 44 phút 23 giây
345 luuminhkhue 45 2.5 47.5 49 phút 42 giây
346 TRamtruong 30 17.5 47.5 1 giờ 6 phút 22 giây
347 songthu2007 32.5 14.75 47.25 1 giờ 9 phút 7 giây
348 Lpakhang 32.5 14.75 47.25 1 giờ 19 phút 18 giây
349 LyNgoc18 35 12 47 47 phút 19 giây
350 Khanghuynh 35 12 47 1 giờ 29 phút 58 giây
351 thanhmai01 35 11.75 46.75 52 phút 25 giây
352 minhquanTSN123 37.5 9 46.5 44 phút 28 giây
353 dorealong 32.5 14 46.5 53 phút 2 giây
354 Trong NGuyen 32.5 14 46.5 1 giờ 3 phút 35 giây
355 ngotanloc 35 11.5 46.5 1 giờ 16 phút 29 giây
356 Quynhlinh 32.5 14 46.5 1 giờ 16 phút 56 giây
357 vudangdanh42 32.5 14 46.5 1 giờ 29 phút 58 giây
358 Heomapmina 35 11.25 46.25 28 phút 10 giây
359 nhuquynhxuanmai 37.5 8.75 46.25 48 phút 58 giây
360 nguyenkha 40 6.25 46.25 56 phút 20 giây