Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
241 VoTanMinhKhoa 40 28 60 56 phút 25 giây
242 nguyenluubaongoc 50 20 60 1 giờ 5 phút 3 giây
243 nguyettmn73 47.5 22 60 1 giờ 29 phút 32 giây
244 nguyen vu minh thy 45 23.75 59.75 1 giờ 28 phút 55 giây
245 anhquannguyen2006 47.5 21.5 59.5 33 phút 33 giây
246 dongochung2006 50 19.5 59.5 45 phút 57 giây
247 doanthingocnhu4126 52.5 17.5 59.5 1 giờ 3 phút 18 giây
248 thanhhai22062006 40 27.5 59.5 1 giờ 26 phút 41 giây
249 hoathucanh 45 23.5 59.5 1 giờ 28 phút 42 giây
250 npbtram 45 23.25 59.25 48 phút 30 giây
251 dangcongcuong 52.5 17.25 59.25 1 giờ 17 phút 57 giây
252 haunguyen 47.5 21.25 59.25 1 giờ 23 phút 37 giây
253 nguyenanhtu 45 23.25 59.25 1 giờ 27 phút 8 giây
254 thebao07 45 23 59 35 phút 57 giây
255 votanphat5a3 45 23 59 48 phút 53 giây
256 nguyenphamduytan 47.5 21 59 1 giờ 19 giây
257 thienngoc 47.5 21 59 1 giờ 3 phút
258 hoangnguyen2017 37.5 29 59 1 giờ 15 phút 1 giây
259 chichbong292 40 27 59 1 giờ 25 phút 6 giây
260 linhcau2006 47.5 21 59 1 giờ 29 phút 58 giây