Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
121 metrotran 52.5 26.75 68.75 59 phút 48 giây
122 thanhha 57.5 22.75 68.75 1 giờ 28 phút 46 giây
123 quocthainguyen13092006 57.5 22.5 68.5 40 phút 29 giây
124 NMiley 55 24.5 68.5 46 phút 16 giây
125 tranthaihoa0409 55 24.5 68.5 1 giờ 54 giây
126 lequynhhuong 50 28.5 68.5 1 giờ 10 phút 47 giây
127 Minhdy 52.5 26.5 68.5 1 giờ 13 phút 6 giây
128 minhchau06 47.5 30.5 68.5 1 giờ 16 phút 9 giây
129 MinhDuc2006 62.5 18.5 68.5 1 giờ 19 phút 52 giây
130 dongnguyen 52.5 26.5 68.5 1 giờ 26 phút 52 giây
131 TRAN THAO MY 55 24.25 68.25 54 phút 54 giây
132 Victor 47.5 30.25 68.25 1 giờ 21 phút 8 giây
133 vothaibinh2006 50 28 68 56 phút 30 giây
134 baokha 55 24 68 1 giờ 7 phút 58 giây
135 Danhlee 52.5 26 68 1 giờ 21 phút 13 giây
136 lelina0603 55 23.5 67.5 33 phút 9 giây
137 vinhthai 57.5 21.5 67.5 50 phút 25 giây
138 vanan 47.5 29.5 67.5 1 giờ 16 phút 36 giây
139 haphuong_2006 45 31.5 67.5 1 giờ 21 phút 26 giây
140 lucytonhan 45 31.5 67.5 1 giờ 29 phút 58 giây