Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
301 hamy2006 45 20 56 1 giờ 29 phút 58 giây
302 Nhuquynh10 37.5 25.75 55.75 1 giờ 24 phút 15 giây
303 Ghuy2809 50 15.5 55.5 33 phút 44 giây
304 Tovinhtri 50 15.5 55.5 50 phút 39 giây
305 DUAHAU 45 19.5 55.5 1 giờ 20 phút 34 giây
306 lamgiang 37.5 25 55 59 phút 38 giây
307 TIT2006 42.5 21 55 1 giờ 18 phút 54 giây
308 noa123 42.5 21 55 1 giờ 19 phút 48 giây
309 jennytranle 47.5 17 55 1 giờ 21 phút 14 giây
310 duy070606 37.5 24.75 54.75 41 phút 7 giây
311 Tuyenng 45 18.75 54.75 1 giờ 1 phút 37 giây
312 ANHDINHTRANTRAM 40 22.5 54.5 37 phút 55 giây
313 chaulam250506 40 22.5 54.5 1 giờ 13 phút 18 giây
314 laiquangminh 42.5 20.5 54.5 1 giờ 18 phút 29 giây
315 vokhadat 42.5 20.25 54.25 45 phút 40 giây
316 nduyenthanh 42.5 20 54 53 phút 57 giây
317 lethithuyvan 42.5 20 54 1 giờ 13 phút 37 giây
318 BaoKhanh2302 42.5 20 54 1 giờ 29 phút 58 giây
319 dinhngocluyen 37.5 24 54 1 giờ 29 phút 58 giây
320 Phamtienkhoi 45 17.75 53.75 1 giờ 25 phút 18 giây