Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
441 doducthanhphong 25 15.5 35.5 1 giờ 20 phút 36 giây
442 Duongthanhquang 30 11.25 35.25 48 phút 59 giây
443 trangiangmy2006 17.5 19.5 33.5 1 giờ 29 phút 58 giây
444 minh an 30 9 33 31 phút 34 giây
445 anvy1310 27.5 10.75 32.75 54 phút 1 giây
446 doanthibichtram 25 10.25 30.25 50 phút 10 giây
447 lyhongphuc 27.5 8 30 1 giờ 18 phút 29 giây
448 quocdat2502 25 8.25 28.25 58 phút 20 giây
449 nguyenducdan 27.5 4.25 26.25 1 giờ 7 phút 56 giây
450 Trannhuthaihung 22.5 8 26 32 phút 30 giây
451 ledar52 20 9.5 25.5 44 phút 29 giây
452 nhatlam 30 0 24 17 phút 56 giây
453 nguyenlehoangdiem 22.5 0.5 18.5 12 phút 57 giây
454 dungthu3 22.5 0 18 3 phút 22 giây
455 ducanh2006 0 14.5 14.5 20 phút 25 giây
456 dungthu1 0 0 0 14 giây
457 kieunghia 0 0 0 42 giây
458 dungthu2 0 0 0 1 phút 4 giây