Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
101 nplengan 62.5 20.5 70.5 1 giờ 13 phút 49 giây
102 anhnguyen2006 57.5 24.5 70.5 1 giờ 27 phút 35 giây
103 bqmnhat 47.5 32.25 70.25 1 giờ 11 phút 42 giây
104 minhhuy20062012 62.5 20.25 70.25 1 giờ 29 phút 58 giây
105 khunglongkiet 57.5 24 70 46 phút 33 giây
106 tragiangvo 55 26 70 1 giờ 10 phút 5 giây
107 tamminh 57.5 24 70 1 giờ 16 phút 35 giây
108 nghirom 55 26 70 1 giờ 25 phút 40 giây
109 LETHITHAONGAN 52.5 27.75 69.75 52 phút 44 giây
110 chauphuonganh 55 25.5 69.5 1 giờ 18 phút 36 giây
111 khanhtrinh 55 25.5 69.5 1 giờ 20 phút 23 giây
112 giahanvas 47.5 31.5 69.5 1 giờ 22 phút 28 giây
113 LinhChau 55 25.5 69.5 1 giờ 24 phút 25 giây
114 Samuel 52.5 27.25 69.25 1 giờ 12 phút 50 giây
115 cankhanhlinh 55 25.25 69.25 1 giờ 20 phút 47 giây
116 PHANTHITHULAN 57.5 23.25 69.25 1 giờ 22 phút 2 giây
117 thanhanhoang 52.5 27 69 1 giờ 14 phút 39 giây
118 Vuphanbinh 52.5 27 69 1 giờ 23 phút 48 giây
119 PNghiHoang 52.5 27 69 1 giờ 26 phút 24 giây
120 Ioenhi.com 52.5 26.75 68.75 49 phút 53 giây