Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
181 windbmt@yahoo.com 52.5 22 64 54 phút 55 giây
182 ThaiSon 42.5 30 64 1 giờ 14 phút 8 giây
183 nguyensongan 50 24 64 1 giờ 17 phút 35 giây
184 nguyentuetam 50 24 64 1 giờ 26 phút 43 giây
185 tranhoan 47.5 26 64 1 giờ 29 phút 34 giây
186 Michiko2006 47.5 25.75 63.75 34 phút 20 giây
187 Lucy2002 47.5 25.5 63.5 1 giờ 27 giây
188 JMJ_NNMT1219 55 19.5 63.5 1 giờ 3 phút 30 giây
189 lequynhanh 52.5 21.5 63.5 1 giờ 13 phút 50 giây
190 thanhngochoang 45 27.5 63.5 1 giờ 16 phút 48 giây
191 phunguyen75 52.5 21.5 63.5 1 giờ 29 phút 58 giây
192 ThaoAnh293 42.5 29 63 59 phút 45 giây
193 Tranhoaiminhkhoi 47.5 25 63 1 giờ 27 phút 1 giây
194 SuperCuteTommy 45 27 63 1 giờ 29 phút 5 giây
195 ThuyAn 47.5 25 63 1 giờ 29 phút 58 giây
196 vu viet phuc 57.5 17 63 1 giờ 29 phút 58 giây
197 lynguyen 47.5 24.75 62.75 1 giờ 7 phút 24 giây
198 minhchau_101 47.5 24.75 62.75 1 giờ 26 phút 50 giây
199 tinbaotam2006 47.5 24.5 62.5 27 phút 45 giây
200 anphu123 52.5 20.5 62.5 1 giờ 14 phút 57 giây