Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
161 KhoiBao 55 22.25 66.25 1 giờ 12 phút 13 giây
162 Becun2006 60 18 66 29 phút 54 giây
163 hoangduy2005 42.5 32 66 1 giờ 29 phút 58 giây
164 ngohoaivu 47.5 28 66 1 giờ 29 phút 58 giây
165 dangbaongoan 50 25.75 65.75 1 giờ 19 phút 24 giây
166 baoanhtruc@yahoo.com 52.5 23.5 65.5 1 giờ 6 phút 13 giây
167 domiha 47.5 27.5 65.5 1 giờ 7 phút 25 giây
168 lethanhtram 55 21.5 65.5 1 giờ 9 phút 4 giây
169 Chu.nkhuong 55 21.5 65.5 1 giờ 18 phút 53 giây
170 anatran2006 42.5 31.5 65.5 1 giờ 29 phút 58 giây
171 buiductho 52.5 23.25 65.25 1 giờ 18 phút 18 giây
172 cuongcuong 45 29 65 49 phút 22 giây
173 quangminh219 57.5 19 65 55 phút 16 giây
174 hodoanhongquang 47.5 27 65 1 giờ 10 phút 21 giây
175 binnong 52.5 23 65 1 giờ 22 phút 30 giây
176 Me and cats 50 25 65 1 giờ 29 phút 27 giây
177 hungho 50 25 65 1 giờ 29 phút 58 giây
178 JASON2006 47.5 27 65 1 giờ 29 phút 58 giây
179 huabaochau 47.5 26.75 64.75 1 giờ 27 phút 31 giây
180 tranlong 52.5 22.5 64.5 55 phút 40 giây