Phần
mềm
Full
Look
luyện
thi
vào
lớp
6
Trần
Đại
Nghĩa
hiệu
quả

Bảng xếp hạng
Xếp hạng Tên đăng nhập Điểm trắc nghiệm Điểm tự luận Tổng điểm Thời gian làm bài
161 Becun2006 60 18 66 29 phút 54 giây
162 hoangduy2005 42.5 32 66 1 giờ 29 phút 58 giây
163 ngohoaivu 47.5 28 66 1 giờ 29 phút 58 giây
164 dangbaongoan 50 25.75 65.75 1 giờ 19 phút 24 giây
165 baoanhtruc@yahoo.com 52.5 23.5 65.5 1 giờ 6 phút 13 giây
166 domiha 47.5 27.5 65.5 1 giờ 7 phút 25 giây
167 lethanhtram 55 21.5 65.5 1 giờ 9 phút 4 giây
168 Chu.nkhuong 55 21.5 65.5 1 giờ 18 phút 53 giây
169 anatran2006 42.5 31.5 65.5 1 giờ 29 phút 58 giây
170 buiductho 52.5 23.25 65.25 1 giờ 18 phút 18 giây
171 cuongcuong 45 29 65 49 phút 22 giây
172 quangminh219 57.5 19 65 55 phút 16 giây
173 hodoanhongquang 47.5 27 65 1 giờ 10 phút 21 giây
174 binnong 52.5 23 65 1 giờ 22 phút 30 giây
175 Me and cats 50 25 65 1 giờ 29 phút 27 giây
176 hungho 50 25 65 1 giờ 29 phút 58 giây
177 JASON2006 47.5 27 65 1 giờ 29 phút 58 giây
178 huabaochau 47.5 26.75 64.75 1 giờ 27 phút 31 giây
179 tranlong 52.5 22.5 64.5 55 phút 40 giây
180 NAMGONG 52.5 22.5 64.5 1 giờ 2 phút 15 giây